VRAAG EN ANTWOORD – ALGEMEEN

Conform Art 8.4 van de koopovereenkomst dient koper per te realiseren woning minimaal één parkeerplaats (half)ondergronds onder het hoofdgebouw te realiseren. Dit komt neer op 20 parkeerplaatsen.

De resultante van de haalbaarheid van het programma binnen het plot is terug te vinden in het beeldkwaliteitplan behorende bij de versterkte documenten. Er zijn geen overige documenten/studies die gedeeld kunnen worden.

Voor de verkoop van deze ontwikkellocatie is geen minimale grondprijs vastgesteld en zal dus ook niet gedeeld worden.

De beschrijving beneden- en bovenwoningen zoals opgenomen op pagina 2 onder PAR 6. klopt niet voor de planlocatie. Het gaat hier om appartementen. Daarnaast is een omissie geconstateerd in de koopovereenkomst aangaande de sociale huurwoningen. Hierover wordt nadere informatie verstrekt die ingaat op de te realiseren sociale huurwoningen. Artikel 13 van de koopovereenkomst wordt hiervoor aangepast.

Negatieve grondwaarden is niet ongebruikelijk bij sociale huurwoningen. Heuvelrug Wonen is niet bereid om een koopsom voor de half verdiepte parkeerplaatsen te betalen.

Het is correct dat u geen bieden vanaf of een richtprijs hebt aangetroffen in de documentatie. Potentiële kopers worden beschouwd als professionele investeerders voldoende expertise en ervaring te hebben en waar nodig eigen adviseurs in te schakelen om te beslissen of zij willen bieden op de ontwikkellocatie via het inschrijvingsformulier.

Met betrekking tot de sociale huurwoningen verwijzen wij u aanvullend naar Art 13 van de koopovereenkomst en Bijlage 8 (PVE Federatie UHR) van de Koopovereenkomst. In de bijlage bij het Raadsbesluit wordt op p.4 verwezen naar een studie die verder niet als voorschrift geldt.

Met betrekking tot de sociale huurwoningen verwijzen wij u aanvullend naar Art 13 van de koopovereenkomst en Bijlage 8 (PVE Federatie UHR) van de Koopovereenkomst. Hieraan dient voldaan te worden, verder delen we geen informatie.

Hiervoor verwijzen wij naar Art 26.2 van de koopovereenkomst:

Het Verkochte behelst onbebouwde grond, die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen, te weten een bouwterrein als bedoeld in artikel 11 lid 1 sub a ten eerste juncto artikel 11 lid 6 van de Wet op de omzetbelasting. Mitsdien is de levering van het Verkochte van rechtswege onderhavig aan de heffing van Omzetbelasting, welke niet in de Koopprijs is inbegrepen.

Zoals beschreven in artikel 10 van het bestemmingsplan geldend voor de planlocatie zal de ontwikkeling moeten voorzien in voldoende parkeerplaatsen volgens de beleidsnota parkeren van de gemeente. In artikel 8,4 van de koopovereenkomst is vermeld dat tenminste 1 parkeerplaats per woning halfverdiept gerealiseerd zal moeten worden ten behoeve van behoud van een groene uitstraling. Er is echter niet voorgeschreven welke parkeerplaats aan welke woning toebedeeld moet worden. Dit houdt in dat de parkeerbehoefte voor de sociale woningen binnen de regels van het bestemmingsplan ook op maaiveld gerealiseerd kunnen worden.

Voor zover verkoper bekend is er geen sprake geweest van een begraafplaats op het terrein.

De prijssegmentatie is vastgelegd binnen de context van de verdeling zoals benoemd in artikel 13 van de koopovereenkomst.

De brief met de nieuwe maximale prijsgrenzen wordt op 19 december 2023 door het college behandeld. Dan kan inzicht verkregen worden in de nieuwe prijs voor midden dure koop.

Het prijspeil van de sociale huurappartementen is 2023. De prijs van de sociale huurappartementen mag verhoogd worden per 1 juli van de opvolgende jaren met de stijging van de sociale huurprijs op die datum t.o.v. het voorgaande jaar. Na het verkrijgen omgevingsvergunning word de afnameprijs vast voor de duur van het werk.

Zie antwoord hierboven.

Het betreft een onderzoek uit 2017.
In principe is dat voldoende actueel voor zowel een ruimtelijke procedure als voor een vergunningsprocedure. Het standaard stoffenpakket is sindsdien niet significant gewijzigd. Wij beschouwen het onderzoek dus niet als verouderd.
NB
Enige aantekening hierbij is:

  • Als er na uitvoering van het bodemonderzoek in 2017 op de locatie bodembedreigende activiteiten zijn uitgevoerd of bodembedreigende calamiteiten zijn geweest, dan is het waarschijnlijk niet meer voldoende representatief en is actualiserend onderzoek nodig.

Met betrekking tot PFAS:
Het klopt dat dit in 2017 nog niet onder de aandacht was en dat dit niet is onderzocht.
Het is echter niet zo dat tegenwoordig per definitie bij een Verkennend bodemonderzoek ook op PFAS onderzocht moet worden. Er is een bodemkwaliteitskaart PFAS beschikbaar (via de website van ODRU). Hier mag je vanuit gaan mits er geen PFAS-verdachte activiteiten op de locatie zijn uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld bedrijfactiviteiten waar PFAS werd gebruikt of een brand waar PFAS-houdend blusschuim is gebruikt).
Het lijkt niet waarschijnlijk, omdat het eerst weiland was, toen een kerk en daarna braakliggend/ gazon is geweest..

NB
Wanneer is PFAS wel van belang?
Als er grondwerkzaamheden gaan plaatsvinden en er is sprake van vrijkomende grond die moet worden gaan afgevoerd, dan is het vaak wel nodig om de kwaliteit op PFAS te laten keuren. Dit in verband met de afvoer naar een verwerker of soms ook het toepassen elders.

Verkoper neemt dit advies over. Voorts is er bij de gemeente niets bekend over bodembedreigende activiteiten of van calamiteiten op de planlocatie na de uitvoering van het bodemonderzoek uit 2017. Evenmin zijn PFAS-verdachte activiteiten bekend na dat onderzoek in 2017 op de planlocatie. Verkoper gaat er vanuit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd over de actualiteit van het bodemonderzoek

In het geval partijen gezamenlijk willen inschrijven, kan gebruik gemaakt worden van het model formulier “231124 Inschrijfformulier De Oude Kolk te Leersum” dat via de dataroom kan worden gedownload.