TE KOOP
DE OUDE KOLK LEERSUM

Ontwikkellocatie

TE KOOP
DE OUDE KOLK LEERSUM

Ontwikkellocatie

ONTWIKKELING

DE OUDE KOLK IN LEERSUM

Van Dam Makelaars BV nodigt u uit namens de opdrachtgever om een bieding te doen op de ontwikkellocatie De Oude Kolk, die is gelegen tussen de Hoflaan, De Dreef en de Oude Kolk te Leersum (gemeente Utrechtse Heuvelrug). De ontwikkellocatie, thans in gebruik als plantsoen/speelveld, is volgens het vigerende bestemmingsplan geschikt te maken voor ontwikkeling van twintig wooneenheden in de vorm van één appartementengebouw.

Van Dam Makelaars is als directiemakelaar aangewezen om de marketing en verkoopprocedure te begeleiden. Wij zijn graag bereid om de propositie nader toe te lichten.

LOCATIE

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

De locatie ligt centraal ten opzichte van de provinciale wegen N225 en N226. Beide zijn in ongeveer 10 tot 15 minuten autorijden verbonden met de A12 (Utrecht-Arnhem). Vanuit Leersum zijn er goede busverbindingen richting Amerongen, Doorn. Wijk bij Duurstede, Driebergen, Zeist, Utrecht, Amersfoort, Veenendaal, Rhenen en Wageningen.

Bushaltes bevinden zich op loopafstand. Er is een NS station nabij in Maarn, Driebergen-Zeist.

HET PROJECT

HUIDIGE SITUATIE

De ontwikkellocatie, kadastraal bekend sectie D 4294 en 4296, betreft een plangebied dat midden in de bebouwde kom van Leersum ligt en wordt omgeven door bebouwing in de vorm van eengezinswoningen en een sport- en cultuurcentrum, gemeentegroen en bomenrijen.

Kadastraal bekend:

  • Gemeente Leersum
  • Sectie D  nummers 4294, en 4296
  • Ter grootte van respectievelijk 2585 en 182 m2
  • Status: eigen grond

NIEUWE SITUATIE

Thans kan de volle eigendom worden verworven van een onbebouwd terrein.

Na verwerving van de ontwikkellocatie is er de beschikking over een grondpositie met een totale oppervlakte van 2767 m², nabij het centrum van Leersum.

De uiteindelijke koper wordt verplicht op het gekochte een bouwplan te ontwikkelen en te realiseren dat zal zien op de realisatie van 6 sociale huurwoningen, 12 midden dure koop-en/of huurwoningen en 2 vrije sector woningen  binnen de grenzen van het vigerende bestemmingsplan.

Voor de 6 sociale huurwoningen zijn afspraken gemaakt met de woningcorporatie ‘Heuvelrug Wonen’ over de afname van deze appartementen. Zie hiervoor de koopovereenkomst en bijbehorende bijlagen. 

INDEXERING 2023

Op grond van de raadsbrief van 20 december 2022 ( zie dataroom: RIB_Prijsindexering_verschillende_segmenten_woningbouw_2023) gelden de volgende  door het college geïndexeerde huizenprijzen voor het jaar 2023. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende segmenten.

Segment 2018 01-01-2021 01-01-2022 Geïndexeerd 2023 01-01-2023
Maximaal hoge* middeldure koop € 280.000,- € 315.000,- € 320.000,- € 348.800,- € 350.000,-
Dure koop vanaf € 280.000,- € 315.000,- € 320.000,- € 348.800,- € 350.000,-
Middeldure huur max. aanvangshuur € 941,00 € 963,56 € 986,69 € 986,69

* Voor deze inschrijvingsprocedure is de hoge middendure koopgrens van toepassing, de lage hebben we daarom onvermeld gelaten.

De woningen dienen voor de genoemde koopprijzen ‘sleutelklaar’ te worden opgeleverd. Dat betekent dat het huis geheel is afgewerkt, dus dat onder andere de binnenwanden zijn geplaatst, kabels, leidingen en installaties zijn aangelegd en het tegelwerk, timmerwerk, sanitair en keuken zijn aangebracht. Verder geldt dat de koopprijzen vrij op naam zijn.

De brief met de nieuwe maximale prijsgrenzen wordt op 19 december 2023 door het college behandeld. Dan kan inzicht verkregen worden in de nieuwe geïndexeerde huizenprijzen voor 2024.

BESTEMMING

De ontwikkellocatie is bestemd voor 20 wooneenheden en moet worden bebouwd ten behoeve van de functie wonen. In het bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen waarbinnen het appartementengebouw gerealiseerd dient te worden. De toegestane bouwhoogte bedraagt 11 meter. Dit maakt een gebouw van 3 lagen en een half verdiepte parkeerkelder mogelijk. De richting van de ontsluiting van de parkeerkelder is ook voorgeschreven. Voor de gronden is tevens een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat als toetsingskader voor de omgevingsvergunning dient.’

Voor een uitgebreide omschrijving van de bebouwingsmogelijkheden verwijzen wij naar het bestemmingsplan, het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en de website gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Bronnen: www.ruimtelijkeplannen.nl

AANMELDEN

TOEGANG TOT DATAROOM EN OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE LAATSTE INFORMATIE

Voor verkoopvoorwaarden, inschrijfvoorwaarden en overige beschikbaar gestelde informatie kunt u zich aanmelden  via het aanmeldformulier.  Vervolgens krijgt u toegang tot de dataroom.