Disclaimer

Van Dam Makelaars is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug (de “ Eigenaar”) aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande verkoop (bij inschrijving) van de locatie aan de Oude Kolk te Leersum (de “Transactie”). Van Dam Makelaars is door de

Eigenaar geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Eigenaar, om namens de Eigenaar deze beknopte samenvatting te verschaffen aan geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar de te verkopen locatie en de Transactie.

Deze samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de eigenaar en/of Van Dam Makelaars BV tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met het onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samevatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op de locatie. De eigenaar en Van Dam Makelaars BV sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten of omissies hierin. Specifiek wordt er door de Eigenaar en/of Van Dam Makelaars BV geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enig in de informatie opgenomen projectie, targets, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Nog de Eigenaar, noch Van Dam Makelaars BV hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment blijken.

Van Dam Makelaars treedt met betrekking tot de Transactie op als adviseur van de Eigenaar en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.